Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą

Położenie

Nazwa lokalizacji: Augustów, teren przy ul. Nad Nettą (działka nr 2842/2)

Miasto/Gmina: Gmina Miasto Augustów

Powiat: augustowski

Województwo: podlaskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: 8,5889 ha

Kształt działki: Nieregularny

Możliwość powiększenia terenu (krótki opis): Brak

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: -

Właściciel/właściciele: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług turystyki, zabudowa usług nieuciążliwa w szczególności związanych ze sportem i wypoczynkiem, boiska i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, plaża ogólnodostępna. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, zieleń urządzona i nieurządzona z dopuszczeniem mieszkań dla właściciela usług bądź personelu.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: Nieużytki, łąki

Różnica poziomów terenu [m]: Brak

Obecne użytkowanie: Nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie

Poziom wód gruntowych [m]: Wysoki

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Tak/ podtopienia

Przeszkody podziemne (T/N): Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Zadrzewienie

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N): Nie

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Asfaltowa, szerokość - 6m

Autostrada/droga krajowa [km]: Droga Krajowa Nr 16 Ełk - Augustów- Ogrodniki - granica państwa, w odległości 3 km od terenów

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Żeglugi Augustowskiej ok. 3m, Port morski Gdynia ok. 350 km, Port morski Kłajpeda ok. 360 km

Kolej [km]: Dworzec Kolejowy Augustów w odległości ok. 5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Port lotniczy w Kownie - ok. 150 km, Port lotniczy w Szymanach - ok. 170 km Port lotniczy w Wilnie - ok. 200 km, Port lotniczy w Warszawie  - ok. 250 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Białystok - ok.90 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Napięcie [kV]: 230 - 380 kV

Gaz na terenie (T/N): Nie

Woda na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Kanalizacja na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N): Nie

Telefony (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy terenu: 10 m

Uwagi: Obecnie na terenie występuje kilka domków letniskowych. Teren w bezpośrednim położeniu ujścia wód rzeki Netty do jeziora Necko. Teren  głównie zadrzewiony i zakrzewiony. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Dojazd do terenu drogą lokalną - ulicą Nad Nettą, która za pośrednictwem ul. Nadrzecznej łączy się z ul. Mostową.

Galeria: 

zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nettą
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nett
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nett
zdjęcie Działka nr 2842/2 przy ul. Nad Nett