Przejdź do treści
Strona Facebook (nowe okno) Strona Youtube (nowe okno) Strona Issuu (nowe okno)

Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej

Położenie

Nazwa lokalizacji: Augustów, ul. Turystyczna (były zakład silikatowy)

Działki nr: 4005/27, 4005/28, 4005/29, 4005/30, 4005/32, 4005/35, 4005/36, 4005/37, 4005/38

Miasto/Gmina: Gmina Miasto Augustów

Powiat: augustowski

Województwo: podlaskie

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]: Łącznie: 4,3094 ha

Powierzchnie poszczególnych działek:

Działka nr 4005/27: 0,3160 ha

Działka nr 4005/28: 0,3279 ha

Działka nr 4005/29: 0,3346 ha

Działka nr 4005/30: 0,3336 ha

Działka nr 4005/32: 1,1418 ha

Działka nr 4005/35: 0,4378 ha

Działka nr 4005/36: 0,4762 ha

Działka nr 4005/37: 0,4750 ha

Działka nr 4005/38: 0,4665 ha

Kształt działki: Nieregularny prostokąt

Możliwość powiększenia terenu (krótki opis): Nie

Informacje dotyczące nieruchomości

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] włączając 23% VAT: 200 zł/m2

Właściciel/właściciele: Gmina Miasto Augustów

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Zabudowa mieszkaniowa w formie osiedli z apartamentami powiązana funkcjonalnie z terenami zabudowy usługowo -mieszkaniowej (funkcja podstawowa). Możliwe jest lokalizowanie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej w parterach budynków (funkcja alternatywna). Dopuszczona funkcja usługowa nieuciążliwa związana z obsługa turystów lub innych usług nieuciążliwych z zakresu kultury lub oświaty. Przewidziana jest również funkcja produkcyjna której technologia nie koliduje z zabudowa mieszkaniową.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]: Teren zabudowy przemysłowej, kl.: Ba

Różnica poziomów terenu [m]: Minimalna różnica terenów - spadek terenu nie osiąga 2%

Obecne użytkowanie: Nieużytki

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N): Nie

Poziom wód gruntowych [m]: Brak danych

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N): Nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N): Nie

Przeszkody podziemne (T/N): Nie

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N): Nie

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N): Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N):

Działka nr 4005/27: Plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/28: Plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/29: Budynek gospodarczy plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/30: Budynek po byłym zakładzie silikaty, plac roboczy, drzewa;
Działka nr 4005/32: Budynek po byłym zakładzie silikaty, plac roboczy, drzewa;
Działka nr 4005/35: Droga betonowa budynek magazynowy, plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/36: Droga betonowa budynek magazynowy, budynek garażowy, kotłownia, plac roboczy, płot żelbetonowy, drzewa;
Działka nr 4005/37: Droga betonowa, 2 place technologiczne, płot żelbetowy, drzewa;
Działka nr 4005/38: Droga betonowa, plac technologiczny, zsyp i tunel do transportu, płot żelbetowy, drzewa;

Wszystkie budynki zdewastowane nadające się do całkowitej rozbiórki.

Połączenia transportowe

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość): Teren przylega do drogi utwardzonej o szerokości pasa drogowego ok. 15 m.

Autostrada/droga krajowa [km]: Droga Krajowa Nr 16 Ełk - Augustów- Ogrodniki - granica państwa, w odległości 2 km od terenów

Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km: Port Żeglugi Augustowskiej ok. 5 m, Port morski Gdynia ok. 350 km, Port morski Kłajpeda ok. 360 km

Kolej [km]: Linia kolejowa PKP Białystok - Suwałki w odległości ok. 100 m

Bocznica kolejowa [km]: Bocznica kolejowa na stacji Augustów w odległości ok. 1,5 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]: Port lotniczy w Kownie - ok. 150 km, Port lotniczy w Szymanach - ok. 170 km, Port lotniczy w Wilnie - ok. 200 km, Port lotniczy w Warszawie - ok. 250 km

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]: Białystok - ok. 90 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Istniejące przyłącze linii energetycznej niskiego napięcia na terenie byłego zakładu

Napięcie [kV]: NN, SN

Dostępna moc: Na warunkach zakładu energetycznego

Gaz na terenie (T/N): Nie

Odległość przyłącza od granicy działki: Brak danych

Wartość kaloryczna: Brak danych

Średnica rury: Brak danych

Dostępna objętość: Brak danych

Woda na terenie (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Istniejąca sieć wodociągowa

Dostępna objętość: Na warunkach operatora sieci

Kanalizacja na terenie (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Istniejąca sieć kanalizacji

Dostępna objętość: Na warunkach operatora sieci

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (T/N): Nie

Telefony (T/N): Tak

Odległość przyłącza od granicy terenu: Na działce

Uwagi: Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren znajduje się w funkcjonalnej strefie turystyczno – wypoczynkowej, o dużej atrakcyjności turystycznej z możliwością rozwoju rekreacji masowej. Teren otoczony jest kompleksem leśnym, w niedalekiej odległości jez. Białe Augustowskie. W dość bliskim sąsiedztwie znajduje się zamieszkały blok mieszkalny.

Galeria: 

zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
zdjęcie Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej
Tereny inwestycyjne przy ul. Turystycznej